Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한글

ยินดีต้อนรับสู่ สการ์เล็ท อะไลอันซ WELCOME

ทางเราพยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ขอให้เพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆนะคะ

สการ์เล็ท อะไลอันซ (Scarlet Alliance) เป็นสมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลีย องค์กรของเรามีวัตถุประสงค์, นโยบาย และโครงการในงานด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาค สร้างความยุติธรรมด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม และด้านรายได้แก่คนทำงานบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้คนทำงานบริการมีสิทธิในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง, เสริมสร้างสมาคมเครือข่ายของตน และ เลือกสถานที่ที่ทำงานหรือวิธีการทำงานได้ด้วยตนเอง องค์กรของเราเป็นตัวแทนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานบริการในระดับชาติ

สมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย องค์กรของเราประกอบด้วยคนทำงานบริการอิสระ, องค์กรคนทำงานบริการระดับชุมชน, โครงการและกลุ่มคนที่มีปรัชญาการทำงานบริการเช่นเดียวกันกับองค์กรของเรา เรามีนโยบายที่ยืนยันให้สมาชิกทุกคน, เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร เป็นคนทำงานบริการทั้งหมดในทุกระดับชั้น ดังนั้นข้อมูลความคิดเห็นที่กำหนดการทำงานของเราจึงได้มาจากคนทำงานบริการเป็นส่วนใหญ่


ภาพตัวแทนของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ประเทศไทย ในการชุมนุมเพื่อสิทธิของคนทำงานบริการที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย มิถุนายน 2553

ในทางปฏิบัตินั้น องค์กรของเราเป็นปากเสียงในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการประณามคนทำงานบริการ, รณรงค์ให้กฎหมายมีความเสมอภาคมากขึ้น, จัดทำรายงานด้านโยบายและมุมมองด้านต่างๆ, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานบริการ และลบล้างอคติเดิมๆของสังคม ในฐานะที่องค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อสิทธิของคนทำงานบริการ เราได้ใช้สื่อมวลชน, สิ่งตีพิมพ์, วารสาร และ กิจกรรมต่างๆทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแสดงความมีตัวตนของชุมชนคนทำงานบริการให้ปรากฎต่อสังคม

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10 ธันวาคม 2553